Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Mục đích thành lập

Tầm nhìn

Hiện thực hoá Daejeon trở thành trung tâm quốc tế thông qua kết nối đa phương

Sứ mệnh

Tổ chức có năng lực cạnh tranh và sức mạnh quốc tế hoá hàng đầu

Nhiệm vụ chiến lược

Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua hoạt động giao lưu kết nối với các đô thị kết nghĩa-hữu nghị

Thiết lập môi trường toàn cầu và tăng cường hiểu biết quốc tế cho công dân

Thiết lập hệ thống hỗ trợ người ngoại quốc một cách hiệu quả và thiết thực

Giá trị cốt lõi

Hợp lực

Tính chuyên môn

Thấu hiểu

Dám thử thách

Phát triển