Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Nhân sự

 • Giám đốc
  • Trưởng phòng
  • Uỷ ban tư vấn
  • Phụ trách tiếng Trunghành chính
  • Phụ trách tiếng Nhật kế toán
  • Phụ trách tiếng Anh truyền thông
  • Thực tập sinhtiếng Anh/ tiếng Trung Quốc/ tiếng Nhật / tiếng Việt
Chức vụ Quý danh Công việc đảm nhiệm Liên hệ
Giám đốc Lee Mi-Sook Quản lý Trung tâm 042-223-0789
Trưởng phòng Chu Gyowon Đối nội đối ngoại (điều hành) 070-4277-1493
Quản lý Song Juhee Phụ trách tiếng Trung(hành chính) 070-4465-3712
Quản lý Lee Eunbi Phụ trách tiếng Nhật (kế toán) 070-4465-3713
Quản lý Lee Minseon Phụ trách tiếng Anh (truyền thông) 070-4465-3711
Thực tập sinh tiếng Trung Wei Shan Thông dịch và hỗ trợ hành chính 070-4465-3715
Thực tập sinh tiếng Nhật Matsuhashi Naomi Thông dịch và hỗ trợ hành chính 070-4465-3716
Thực tập sinh tiếng Việt Nguyen Nhu Ngoc Thông dịch và hỗ trợ hành chính 070-4465-3715
Thực tập sinh tiếng Anh Ban Kyunnu Thông dịch và hỗ trợ hành chính 070-4465-3716
Thực tập sinh tiếng Anh Gurel Buse Simge Thông dịch và hỗ trợ hành chính 070-4465-3715
Học sinh đạt học bổng Lao động quốc gia Ko Hae Yeol Thông dịch và hỗ trợ hành chính 070-4465-3716