Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Tin tức

대전국제교류센터 휴관연장 공지 (Daejeon International Center ​Notice of Closure)❗️ 사회적 거리두기 2단계 시행 연장에 따라 아래 ​ 기간동안 휴관을 연장합니다. ​

❗️ DIC is closed for the following ​ period according to the guidelines ​for the implementation of the extended social distancing level 2.​

❗️ 由于 社会距离2阶段实行期延长,大田国际交流中心将于以下时间内实行闭馆. ​
❗️ テジョン国際交流センターは 社会的距離確保2段階施行の延長により下記の期間休館を延長します。 ​

❗️Theo như chỉ thị giãn cách xã hội giai đoạn hai, Trung tâm quan hệ quốc tế Daejeon kéo dài ​ thời gian đóng cửa văn phòng từ ngày ​

✔️2020. 9. 7 ~ 2020. 9. 20