Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Lịch trình hoạt động

대전국제교류센터 휴무 공지 (DIC Closing Notice)

대전국제교류센터 휴무안내

2020년 8월 17일은 임시공휴일 .

Daejeon International Center Closing Notice

We are closed on a temporary holiday Aug 17.