Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Thư viện ảnh

2019 민간단체 국제교류지원사업 - 몽골 울란바토르(재능나눔단체 징검다리)


2019년도 민간단체 국제교류지원사업에 선정된 '재능나눔단체 징검다리'가 대전시와 우호협력도시는 몽골-울란바토르 지역에서 음악교육봉사가 진행되었습니다.


일 시 : 2019. 7. 15 ~ 7. 20


장 소 : 몽골 울란바토르(체쯔지역)