Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Thư viện ảnh

우호협력도시 베트남 흥옌성 민간교류 촉진 및 활성화를 위한 출장


우호협력도시 베트남 흥옌성 민간교류 촉진 및 활성화를 위한 출장

 - 베트남 흥옌성 인민위원회 / 안티현 인민위원회 / 흥옌시청 및 교육국

 - 대전시 자원봉사 지원센터 해외봉사 인솔 동행